Home
Information
Education
Research
People
Seminars
Contact
Publications
Download
Internt
 
 
 

Past seminars at IEA in 2006

Past seminars in 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998


Back to upcoming seminars

Tisdag 27/6, 14:00 , Presentation av examensarbete :
Electrically Synchronized Gearshifting
Joakim Karlsson och Per Bandrup

Tisdag 27/6, 09:00 , Presentation av examensarbete :
Development of validation methods for HEV (Hybrid Electrical Vehicle)
Linus Nordholm

Friday 16/6, 13.15-14.15 , Seminar :
Ferran Garcia Garcia and Ramon Alcantara
Earth fault protection of synchronous generators
Supervisor : Gabriel Olguin (ABB), Olof Samuelsson and Sture Lindahl (IEA)

Friday 2/6, 15.30 , Presentation av master's thesis :
Benchmarking the STAR control computer using Matlab
Josep Carasco
Supervisor : Christian Rosén

The work has been carried out in cooperation with Kruger A/S in Copenhagen.

Torsdag 1/6, 10.30-11.30 , Presentation av examensarbete :
Automation for Blending Systems
Christian Isaksson, Andreas Månsson
Handledare : Fredrik Gunnarsson, Magnus Önnheim (Tetra Pak), Gustaf Olsson, Gunnar Lindstedt (IEA)

Utfört vid: Tetra Pak Dairy & Beverage Systems AB, Lund

Onsdag 10/5, 10.30-11.30 , Presentation av examensarbete :
Coordinated Control of HVDC links for Damping of Electro-mechanical Oscillations
Samuel Thomasson
Handledare : Olof Samuelsson

Abstract
Due to the deregulation of the Nordic power market, the transmission capacity demands for the power lines are increasing. It is therefore interesting to study bottlenecks, i.e. a shortage of transmission capability. The pair of 420kV power lines at Hasle connecting Sweden and Norway near Oslo is considered a bottleneck. To improve this situation, an increase in the power transfer limit is desired. Since the transfer limit at Hasle is constrained by insufficient damping of electro-mechanical oscillations, additional damping is of interest.
Coordinated control of two HVDC links are suggested for this increase. To increase the damping by using one HVDC link is a proven method, but the use of two HVDC links in series for this purpose has not been tried before.
A model of the Nordic power system is used to investigate the effectiveness of the solution. Simulations carried out in Eurostag show that the solution works - the damping is improved and thus the power transfer limit at Hasle is increased.

Tisdag 25/4, 15.30-16.30 , Presentation av examensarbete :
Fellokalisering i storkraftnätet med hjälp av PMU-data
Daniel Johansson
Handledare : Olof Samuelsson och Sture Lindahl (IEA)

När en störning inträffar på det Nordiska kraftsystemet dröjer det en till två timmar innan informationen kring störningen finns att tillgå på Nord Pool:s hemsida. Det finns en stor korrelation mellan större störningar och elpriset på Nord Pool Spot market vilket ger att störningsinformationen är intressant för aktörer på elmarknaden. För att detektera en störning har jag utvecklat en modell över kraftsystemet med hjälp av enbart publik information. Modellen visar sig efter validering kunna reproducera händelser i kraftsystemet, detta är en förutsättning för att kunna använda resultat från simuleringarna. När en störning inträffar registrerar tre stycken PMU:er förändringen av fasvinkelskillnad mellan de tre mätpunkterna. Genom att föra in information om överföringseffekter mellan Sverige och utlandet, kärnkraftsproduktion och total förbrukning i Sverige simuleras störningen på de möjliga felnoderna och jämförs med den verkliga förändringen av fasvinkelskillnad. Den nod där differensen mellan simulerade och verkliga värden på förändringen av fasvinkelskillnad är minst antas vara noden där störningen har inträffat. Resultat visar att det går att detektera störningar i kraftsystemet med tillfredställande resultat med hjälp av min arbetsmodell
Presentationen hålls i IEA-s lektionssal på markplanet i M-huset. Kontakta Daniel (e01dj@efd.lth.se) om du vill ha rapporten.

Wednesday 12/4, 15.30-16.30 , Seminar in M:E :
Computational Challenges in the Power Industry: Optimize Utilization of Energy Delivery and ICT Infrastructures
Dr. Lawrence Jones, Affiliate Assistant Professor, University of Washington also with AREVA T&D

See abstract and info.

Måndag 20/3, 15.30 , Presentation av examensarbete :
Centralised alarm distribution
Anders Hallberg och Markus Helgesson
Handledare : Håkan Jeppsson (Beijer E), Gustaf Olsson (IEA)

Utfört vid: Beijer Electronics AB. Examensarbetets hemsida med rapport: http://helgesson.name/beijer/

Fredag 17/3, 10.30 , Presentation av examensarbete :
Energy conservation in wastewater treatment operation - a case study at Himmerfjärden WWTP
Robert Andersson och Mats Holmberg
Handledare : Christian Rosén

Onsdag 15/3, 13.15 , Presentation av examensarbete :
Coordinated machine speed control in a multiple fillinmg machine installation. (Koordinerad reglering av maskinhastighet i multipelinstallation av fyllmaskiner)
Andreas Nilsson och Marcus Lindh
Handledare (IEA) : Gustaf Olsson och Gunnar Lindstedt

Utfört vid: Tetra Pak Carton Ambient AB

Fredag 10/3, 13.15 , Presentation :
Personal safety in large cable networks
Anna Guldbrand

Seminariet behandlar elsäkerhetsrisker vid jordfel i kraftnät, särskilt jämförs dessa för kablar och luftledningar. Innehållet har relevans för alla som någon gång kan tänkas komma i närheten av en (skadad) luftledning eller kabel (d.v.s. alla) och för den som arbetar med el i laboratorium.

Fredag 17/2, 13.15 , Seminarium :
Analysis of an induction regulator for power flow control in electric power transmission systems
Anna Guldbrand

Presentationen görs primärt för forskargrupp elkraftsystem, men bör vara intressant för flera eftersom arbetet omfattat FEM-beräkningar och en ny elektriska maskin med Gadolinium. Arbetet har utförts på ABB Corporate Research i Västerås med Stefan Johansson som handledare.

Thursday 16/2, 13.15 , Defence of doctoral dissertation in M:B :
Active Distributed Power Systems Functional Structures for Real-Time Operation of Sustainable Energy Systems
Jörgen Svensson
Opponent : Dr. Thomas Ackermann, KTH

Det pågår en utveckling mot att utnyttja småskaliga enheter för elproduktion. Små enheter kan inte bära samma kostnader som stora och får exempelvis inte kräva konsultutredningar, driftpersonal och kontrollrum. Därför måste inkoppling och drift i hög grad automatiseras. Automatisering av en stor mängd elproduktionsanläggningar kräver en noggrant genomtänkt struktur för de informationsflöden som uppstår. Det stora antalet produktionsenheter gör det möjligt att övergå från ett centraliserat synsätt till ett distribuerat, där många funktioner hanteras lokalt. Jörgen Svensson, industridoktorand från E.ON Vind AB, behandlar i sin avhandling just detta och föreslår strukturer för att hantera drift, övervakning och handel i framtidens kraftsystem. Fokus är på drift i realtid av system med stor andel förnyelsebar elproduktion. Arbetet inkluderar modellbibliotek i Dymola/Modellica och experiment i laboratorium

Torsdag 12/1, 14.15 , Presentation av examensarbete :
Simulering av STATCOM för ljusbågsugn
Pierre Andersson och Daniel Persson
Handledare : Olof Samuelsson (IEA), Olof Karlén (Swedpower AB)

Seminars are held in the IEA lecture room, first floor southern part of the M-building, unless differently stated.

Jon Bolmstedt , seminar announcer