Home
Information
Education
Research
People
Seminars
Contact
Publications
Download
Internt
 
 
 

Past seminars at IEA in 2007

Past seminars in 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998


Back to upcoming seminars

Onsdag 19/12, 14.15, M:IEA
Presentation av "Bachelors Thesis project" (10 ECTS):
Design and construction of an electronic control system for a single phase synchronous machine
Tatjana Wunderlich

Handledare: Avo Reinap, Mats Alaküla, Gunnar Lindstedt, IEA
Examinator: Prof. Dr.-Ing. Hans-Georg Herzog, Institute of Energy Conversion Technology, Technischen Universität München


Tisdag 18/12, 10.15, M:IEA
Presentation av examensarbete:
Verifieringsmätningar av transformator för lokal kompensering - En del av ett laboratorium för studier av kablifierade elnät
Victor Bagge

Handledare: Magnus Akke, IEA
Examinator: Olof Samuelsson, IEA

Abstract/Sammanfattning:
Sammanfattning: Just nu pågår en omfattande kablifiering av landsbygdsnät på många håll för att bl.a. öka tillförlitligheten. Att ersätta luftledning med markkabel innebär att den kapacitiva jordslutningsströmmen ökar och behovet av distribuerad/lokal kompensering blir därmed större för att jordfelsskydd ska kunna fungera korrekt. Ett behov av ett laboratorium för test av kabelnät har uppstått som ett steg mellan datorsimuleringar och fältprov i riktiga nät.
Detta examensarbete syftar till att undersöka en nedskalad distributionstransformator för lokal kompensering utifrån dess förmåga att spegla den verkliga förebildens egenskaper. Förebilden är distributionstransformatorn Transfix Ecobloc eftersom det är en sådan som har installerats av E.ON i Stenestad och fältmätningar har utförts på den. Den nedskalade transformatorn är har märkeffekten 500 VA och är såsom förebilden av typen ZNdyn11. Ett antal mätningar vid stationära förhållanden har gjorts, både enklare beloppsmätningar och mätningar med fasvinkel. Slutsatsen är att transformatorn är väl utformad för sitt syfte. Ett antal idéer om fortsatta studier och användning av transformatorn presenteras även i rapporten.


Måndag 10/9, 13.15, M:IEA
Presentation av examensarbete:
Energy Benchmark for Wastewater Treatment Processes - a comparison between Sweden and Austria
Malin Jonasson

Studentopponenter: Ann Åkesson och Joakim Rydh
Handledare: Dr Bernhard Wett, University of Innsbruck och Dr Ulf Jeppsson, IEA
Examinator: Dr Ulf Jeppsson

Abstract/Sammanfattning:
International benchmarking can be used as an important tool to improve energy efficiency for wastewater treatment plants. In Austria, continued benchmarking has resulted in decreased electrical energy costs by 30 %. A similar study has recently been carried out in Sweden as well. Due to increased energy consumption combined with rising energy prices the Swedish Water & Wastewater Association initiated an energy saving program. The objective of the project was to survey the energy usage and from that determine where energy usage can be decreased. International studies show that Sweden is using more energy than many other countries in wastewater treatment processes.
This thesis is a benchmark study between WWTPs in Sweden and Austria with focus on energy consumption. Input data from previous studies carried out in both countries has been evaluated and compared. The potential of energy self-sufficiency in wastewater treatment plants is also discussed.
The results from the energy benchmark study shows that Swedish WWTPs uses approximately 45 % more electricity compared to Austrian WWTPs. Hence, potential for energy savings in Swedish WWTPs is high.


Måndag 10/9, 14.15, M:IEA
Presentation av examensarbete:
Energy conservation in wastewater treatment operation- a case study at Sjöunda and Klagshamn WWTPs
(preliminary title)
Ann Åkesson och Joakim Rydh

Studentopponent: Malin Jonasson
Handledare: Dr Ulf Jeppsson, IEA, Dr Christian Rosen, VA- Ingenjörerna and Tek Lic Ulf Nyberg, Malmö Stad
Examinator: Dr Gunnar Lindstedt

Abstract/Sammanfattning:
Wastewater treatment plants in Sweden represent significant energy consumers (0.6 TWh/year, about 0.4% of the total national electricity production). The consumption of electrical energy for different processes within WWTPs has been studied in detail at the two treatment plants in Malmö - Sjölunda and Klagshamn. Based on this evaluation, energy conservation plans have been developed and suggestions for improved energy efficient operation are made. The possibility to use various performance indicators for monitoring the energy consumption over time at a specific plant as well as allowing comparisons between different plants is also discussed.


Torsdag 21/6, 14.00, M:IEA
Presentation av examensarbete:
Application of Silicon Carbide Power Semiconductors in Hybrid Electric Vehicles
Antonios Antonoupoulos

Handledare: Hans Bängtsson, IEA
Examinator: Mats Alaküla, IEA


Onsdag 20/6, 13.15, M:E
Presentation av licentiatavhandling:
Energy Management and Control of Electrical Drives in Hybrid Electrical Vehicles
Optimization and Implementation

Jonas Ottosson

Som granskare av avhandlingen medverkar Dr. Jonas Hellgren, Volvo Technology, Göteborg, Sverige


Fredag 1/6, 10.15
Presentation av examensarbete:
Control of a single phase claw-pole machine
Alexandre Grandremy

Handledare: Avo Reinap, IEA


Torsdag 31/5, 10.15, M:E
Presentation av licentiatavhandling:
Risk and Vulnerability Analysis of Large-Scale Technical Infrastructures
Electrical Distribution Systems

Jonas Johansson

Som granskare av avhandlingen medverkade Dr. Gerd Kjølle, SINTEF Energiforskning AS, Trondheim, Norge


Måndag 28/5, 11.00
Presentation av examensarbete:
Automatisering av laborationsbänk
Jonas Lindgren och Henrik Persson

Handledare: Håkan Jeppson, Beijer Electronics AB och Gunnar Lindstedt, IEA

Sammanfattning:
Många som arbetar inom medicinsk verksamhet eller på andra laboratorier tvingas ofta hantera hälsovådliga kemiska substanser och andra farliga preparat av olika slag. Kraven på en säker arbetsmiljö för dessa grupper ökar ständigt och därmed också behoven av säkra arbetsplatslösningar.
Marknaden för system som kan lösa dessa säkerhetsproblem har vuxit mycket på senare år. C-flow är en flexibel och modern laboratoriebänk där luftvolym och lufthastighet anpassas till varje specifikt preparat. Ett avancerat PLC-system har använts för att helautomatisera denna bänk och garantera fullgod säkerhet. En operatörsterminal ger användaren möjlighet att välja individuella inställningar beträffande exempelvis: bordshöjd, ljusintensitet och språk. Utvecklingen av ventilationsdelen har gjorts tillsammans med termodynamikexpertis från Chalmers i Göteborg.
Inom detta examensarbete beskrivs utvecklingen av automatiseringslösningen med PLC-enheten och operatörsterminalen samt integrationen med det övriga systemet.


Fredag 25/5, 14.00
Presentation av examensarbete:
Voltage Control in a Medium Voltage System with Distributed Wind Power Generation
Elena Giménez

Handledare: Magnus Akke, IEA
Examinator: Olof Samuelsson, IEA

Background:
When load in the distribution system is feed directly from local wind power production, it appears for the feeding transformer that the system has no load. Therefore there might be a risk that the tap changers of the feeding transformers 130/10 kV, sees this as "a no load case" and reach the end of their control range. On the other hand, when the wind power is not producing power, the transformer picks up a high load and the tap changers might reach the opposite end of their control range. Hence, with varying wind conditions, the tap changer of the feeding 130/10 kV transformer has to work very hard to control the voltage at the 10 kV system. This means that there is a risk for excessive wear of the tap changers. At worst, this will shorten the life time of the tap changers and increase the cost of maintenance. Is there any other, more cost effective method to keep to voltage in the 10 kV-system within acceptable limits?


Fredag 25/5, 10.15
Presentation av examensarbete:
The Three Way Catalyst in Hybrid Vehicles
Bobbie Frank

Handledare: Mats Alaküla, IEA


Torsdag 3/5, 08.30
Presentation av examensarbete:
Intelligent fastighetsautomation
Martin Widing

Handledare: Roger Merkel, Beckhoff Automation AB och Gunnar Lindstedt, IEA

Sammanfattning av arbetet:
Automationsteknologin har på många områden kunnat ge bekväma lösningar till låg kostnad kombinerat med energieffektivitet och miljöhänsyn. Inom fastighetsmarknaden har en rad speciallösningar utvecklats för detta men fått förhållandevis begränsad användning. De mera generella automationskomponenterna är dock ofta så flexibla idag att även de kan användas i fastighetsautomation, vilket prövats i detta examensarbete.
Ny teknologi i privata boenden bäddar för intelligent ljus- och värmestyrning vilket gör att energiförbrukningen kan minskas, hand i hand med att bekvämligheten ökar och teknologi-behovet tillgodoses.
Examensarbetet har utförts på Beckhoff Automation AB i Malmö och beskriver implementeringen av en intelligent fastighet, innehållande automatisk ljussättning, accesskontroll, larm och temperaturloggning


Torsdag 29/3, 14.00
Presentation av examensarbete:
Äggplockningsmaskin för mindre hönseri
Magnus Holmqvist

Handledare: Bengt Köcher, SSAC och Gunnar Lindstedt, IEA
Examinator: Christian Rosen, IEA

Sammanfattning av arbetet:
Konventionella maskiner som kvalitetskontrollerar och paketerar ägg finns i dagsläget redan på marknaden. Äggen hanteras i dessa maskiner på mekanisk väg, detta ger en risk för att ägg går sönder i maskinen. Maskinerna lämpar sig bra i äggproduktion med burhöns, där kostnaden per producerat ägg är liten jämfört med ekologiskt producerade ägg. I en ekologisk äggproduktion är varje ägg värt så pass mycket att många producenter valt att paketera sina ägg för hand istället för användning av konventionella paketeringsmaskiner.
Det här presenterade arbetet omfattar en förstudie för en maskin som ersätter det mänskliga paketeringsarbetet. Maskinen ska kvalitetskontrollera och paketera ägg med hjälp av visionsystem och en robotarm. Den systemlösning som rekommenderas i rapporten är tänkt att kunna användas som grund för utveckling av en fungerande prototyp. Experiment som simulerar de viktigaste momenten i den rekommenderade systemlösningen som motorstyrning och detektering av äggs position och orientering på transportband har utförts.
Projektet har utförts för Sydsvenska Automation Centers räkning i samarbete med Söderåsens Ekoägg som även står för idén bakom projektet.


Måndag 12/3, 9.00
Presentation av examensarbete:
Silicon carbide based BAS for SAAB, simulation study of a 5 kW inverter
Martin Andersson, Oscar Haraldsson

Handledare: Mats Alaküla

Sammanfattning av arbetet:
Nyligen har det svenska företaget TranSiC tagit fram kiselkarbid baserad kraft BJT:er. Målet för examensarbetet har varit att undersöka om det är möjligt att bygga en kiselkarbid baserad tre fas DC/AC omvandlare till en hybridbil. Kiselkarbid har flera fördelar jämfört med vanliga kisel komponenter, t.ex. bättre temperatur egenskaper, lägre Vce(sat)-spänning.


Fredag 9/3, 10.30
Presentation av examensarbete:
Design och konstruktion av en automatisk kretskortsborrmaskin
David Thomasson, Johan Lennartsson

Handledare: Gunnar Lindstedt
Examinator: Mats Alaküla

Sammanfattning av arbetet:
Vid designa av kretskort med datorstöd, CAD, skapas automatiskt utdata som kan användas vid tillverkning i industriell skala. Bland annat skapas datafiler som beskriver vilka hål som skall borras i det färdiga kortet.
Inom detta examensarbete har en numeriskt styrd borrmaskin utvecklats för att kunna ta tillvara dessa data. Till rimlig kostnad kan man då göra det möjligt att automatiskt borra även de prototypkort som "hemtillverkas" med enklare metoder.
Inom arbetet har utvecklats mekanisk och elektrisk hårdvara, program för det inbyggda systemet hos borrmaskinen samt ett användargränssnitt för Windows-miljö


Fredag 16/2, 10.30
Presentation av examensarbete:
Igångkörning och utvärdering av växelriktare
Martin Gårdman, Andreas Johansson

Handledare: Nils Lundström, BAE Systems Hägglunds och Mats Alaküla, Gunnar Lindstedt IEA.

Sammanfattning av arbetet:
Exjobbet syftar till att starta upp och utvärdera en prototyp av växelriktare för att driva en fläktmotor i BAE systems Hägglunds kommande fordon SEP. En plan för en säker igångkörning av växelriktaren beskrivs och genomförs. Switchbeteende studeras med och utan snubberlösningar.


Tisdag 13/2, 13.15
Presentation av examensarbete:
Islanding detection in power electronic converter based distributed generation
Daniel Persson

Handledare: Tor Göransson, Turbec R & D och Sture Lindahl, IEA


Måndag 12/2, 9.00
Presentation av examensarbete:
Cost efficient hybrid car
Fredrik Boberg, Axel Gustafson

Handledare: Mats Alaküla


Onsdag 7/2, 10.30
Presentation av examensarbete:
Positionering av last med frekvensomriktare
Jesper Ferm, Lars-Johan Andersson

Arbetet utfört vid Beijer Electronics, Malmö

Handledare: Rickard Andersson (Beijer Electronics), Gunnar Lindstedt (IEA)

Sammanfattning av arbetet:
Inom detta examensarbete har testats en ny frekvensomriktare från Mitsubishi med avseende på positionering. Skillnaden från de tidigare frekvensomriktarna är att denna innehåller en PLC (Programmable Logic Controller) för styrning och reglering av en process. I första delprojektet positioneras en asynkronmotor med absolutpositionering och i andra delen av projektet används inkrementell positionering.


Seminars are held in the IEA lecture room, ground floor in southeastern corner of the M-building, unless differently stated.

Anna Guldbrand , seminar announcer